Zpráva s varováním

Pokud si přejete evidovat Váš studijní postup, přihlašte / zaregistrujte se.

Angličtina

 • Lekce 1
  Abeceda, základy výslovnosti, pomocné sloveso býti, číslovky 1 - 20.
 • Lekce 2
  Tázací zájmena, otázky zjišťovací, tvorba záporu, přivlastňovací pád, množné číslo podstatných jmen, číslovky 21 - 100, národnosti.
 • Lekce 3
  Přítomný čas prostý - kladný a záporný tvar, krátké odpovědi, pomocné sloveso míti, hodiny v angličtině.
 • Lekce 4
  Určitý a neurčitý člen, gerundium (-ing tvary) po slovesech like, love a hate, postavení příslovcí frekvence ve větě.
 • Lekce 5
  Revize probrané gramatiky, kontrolní cvičení.
 • Lekce 6
  Vazba there is, there are, neurčitá zájmena some, any, ukazovací zájmena this, that, předložky in, at, on jako předložky času a předložky místa.
 • Lekce 7
  Neurčitá zájmena much a many, modální slovesa, can/can't a could/couldn't (moci), minulý čas slovesa býti, číslovky 100 - 1 000 000, čtení a výslovnost letopočtů.
 • Lekce 8
  Minulý čas prostý - 1. část, nepravidelná slovesa, řadové číslovky.
 • Lekce 9
  Minulý čas prostý - 2. část (zápor, otázky), předmětné tvary osobních zájmen, nepravidelná slovesa.
 • Lekce 10
  Revize probrané gramatiky, kontrolní cvičení.
 • Lekce 11
  Složené výrazy se some- a any-, samostatná přivlastňovací zájmena, nepravidelná slovesa.
 • Lekce 12
  Výrazy like a would like, neurčitá zájmena little, a little, few, a few, nepravidelná slovesa.
 • Lekce 13
  Druhý a třetí stupeň přídavných jmen, složené výrazy s every- a no-, slovesa have got a have, nepravidelná slovesa.
 • Lekce 14
  Přítomný průběhový čas, whose jako vztažné nebo přivlastňovací zájmeno, nepravidelná slovesa.
 • Lekce 15
  Revize probrané gramatiky, kontrolní cvičení.
 • Lekce 16
  Přítomný prostý a přítomný průběhový čas, nepravidelná slovesa.
 • Lekce 17
  Vazba going to, účelový infinitiv, vazba let us + infinitiv, shall we?, nepravidelná slovesa.
 • Lekce 18
  Otázky uvedené předmětem, příslovce, postavení příslovcí ve větě, nepravidelná slovesa.
 • Lekce 19
  Nepřímé otázky, koncové (ocáskové) otázky, předložky na konci vět / frází.
 • Lekce 20
  Revize probrané gramatiky, kontrolní cvičení.
 • Lekce 21
  Předpřítomný čas, výrazy still, yet a already, používání předpřítomného času s předložkami since (od) a for (po), tvary been a gone.
 • Lekce 22
  Rozdíly v používání minulého prostého a předpřítomného času, výrazy for a ago, datum v angličtině.
 • Lekce 23
  Slovesa have to a must, rozdíl v používání sloves say a tell, infinitiv a -ing tvar po slovesu.
 • Lekce 24
  Vyjádření nutnosti pomocí výrazu have got to, předložky till, until, from - to, rozdíl mezi arrive in a arrive at; get to (přijet někam), rozdíl mezi in front of a opposite; behind.
 • Lekce 25
  Revize probrané gramatiky, kontrolní cvičení.
 • Lekce 26
  Minulý průběhový čas.
 • Lekce 27
  Používání minulého prostého a minulého průběhového času, výrazy as, when a while a současně probíhající činnosti.
 • Lekce 28
  Rozkazovací způsob, zvolání s what a, what, předložky in a into.
 • Lekce 29
  Infinitiv a -ing tvar po slovesu, zájmena zvratná a zdůrazňující, one jako neurčité osobní zájmeno, one jako zástupné slovo.
 • Lekce 30
  Revize probrané gramatiky, kontrolní cvičení.
 • Lekce 31
  Způsoby vyjádření budoucnosti v angličtině.
 • Lekce 32
  Čistá budoucnost a "současná budoucnost".
 • Lekce 33
  Vazba what... like a how, tvary each, every, each other - one another.
 • Lekce 34
  Slovesný tvar should jako výraz povinnosti, modální slovesa may/mayn't a might/mightn't, výrazy both... and, either...or, neither...nor.
 • Lekce 35
  Revize probrané gramatiky, kontrolní cvičení.
 • Lekce 36
  Podmínkové věty - první a druhý typ podmínky.
 • Lekce 37
  Časová souvětí, tvar used to s infinitivem, vazba be used to, souslednost mluvnických časů v angličtině.
 • Lekce 38
  Podmiňovací způsob, trpný rod v angličtině.
 • Lekce 39
  Nepřímá řeč v angličtině, předminulý čas.
 • Lekce 40
  Revize probrané gramatiky, kontrolní cvičení.